วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

รายงานชีววิทยา

ปฏิรูปการศึกษาไทย


เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้


วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายชินกร  วงษ์ไทย
คบ. 1 ชีววิทยา
554152072
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
คติประจำใจ :เราไม่มีสิทธิ์ห้าสิ่งที่คนอื่นคิด แต่เรามีสิทธิ์ใช้ชีวิต ในแบบของเราเอง